Algemene voorwaarden

Om de afspraken duidelijker te maken, niet ingewikkelder

stroke

Algemene voorwaarden Comprensys

Tot stand gekomen 10 april 2014. Algemene Voorwaarden Comprensys, gevestigd aan Burgemeester Jansenplein 33-1, 7551 ED Hengelo, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 59340095.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Comprensys en de Wederpartij.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen. Afwijkingen van Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.

Aanbiedingen en/of offertes

De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Comprensys kan niet aan zijn aanbieding en en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Comprensys daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Comprensys anders aangeeft.

Hosting en back-up

Comprensys heeft geen eigen hosting en back-up tot beschikking. Comprensys fungeert hier in de hoedanigheid als reseller. Garantie ten aanzien van de hosting en back-up wordt verstrekt door de leverancier en niet door Comprensys.
Comprensys is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de leverancier en derden die door Comprensys ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Meerwerk

Comprensys brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarieven in rekening. Alvorens Comprensys over gaat tot meerwerk, zal de Opdrachtgever van te voren op de hoogte worden gesteld.

Levering en uitvoering

De toepassing van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien voor de levering en/of uit· voering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Comprensys gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze heeft verstrekt.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering uitvoering van de Overeenkomst. Indien de gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Comprensys het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

Oplevering software, websites en webshops

Indien de Overeenkomst het ontwikkelen van software, websites of webshops betreft, is de Wederpartij gehouden deze na oplevering binnen 2 weken te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Gebreken en tekorten behoort de Wederpartij binnen 3 werkdagen na ontdekking ervan aan Comprensys te melden.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de werkzaamheden of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Comprensys binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een doorComprensys aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Comprensys en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Comprensys onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Comprensys in afwijking van artikel 6:96 lid s van het Burgerlijk Wetboek, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een mini­mum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Comprensys in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Comprensys totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft voldaan.

Aansprakelijkheid

Comprensys is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Comprensys. Comprensys is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriele schade van de Wederpartij.
Comprensys is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Comprensys is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledig­heid voor Comprensys kenbaar behoorde te zijn.
Indien Comprensys aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Comprensys beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Comprensys uitkeert of tot maximaal eenmaal het bed rag dat in de factuur sta at vermeld.
Comprensys is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Comprensys ingeschakelde derden.

Vrijwaring en verjaringstermijn

De Wederpartij vrijwaart Comprensys voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Voor alle vorderingen jegens Comprensys en de door Comprensys ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringster­mijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

stroke

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons Mail ons Afspraak maken
stroke